Sunday, September 09, 2012

The way of love


راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست آنجا، جز آن که جان بسپارند، چاره نیست
هر گَه که دل به عشق دهی خوش دمی بود "در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست"
ما را ز منع عقل مترسان و مِی بیار! کآن شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست
از چشم خود بپرس که ما را که میکشد جانا! گناهِ طالع و جُرمِ ستاره نیست
او را به چشم پاک توان دید چون هلال هر دیده جای جِلوهٔ آن ماهپاره نیست
فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیستWednesday, August 15, 2012

What's going on in your heart

در دلت چیست عجب که چو شکر میخندی
دوش شب با کی بدی که چو سحر میخندی
ای بهاری که جهان از دم تو خندان است
در سمن زار شکفتی چو شجر میخندی
آتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی
و اندر آتش بنشستی و چو زر میخندی
مست و خندان ز خرابات خدا میآیی
بر شر و خیر جهان همچو شرر میخندی
همچو گل ناف تو بر خنده بریدهست خدا
لیک امروز مها نوع دگر میخندی
باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند
ز چه باغی تو که همچون گلتر میخندی
تو چو ماهی و عدو سوی تو گر تیر کشد
چو مه از چرخ بر آن تیر و سپر میخندی
بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی
آفتابی تو که بر قرص قمر میخندی
تو یقینی و عیان بر ظن و تقلید بخند
نظری جمله و بر نقل و خبر میخندی
در حضور ابدی شاهد و مشهود تویی
بر ره و ره رو و بر کوچ و سفر میخندی
از میان عدم و محو برآوردی سر
بر سر و افسر و بر تاج و کمر میخندی
چون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشادهست
تویی آن شیر که بر جوع بقر میخندی
آهوان را ز دمت خون جگر مشک شدهست
رحمت است آنک تو بر خون جگر میخندی
آهوان را به گه صید به گردون گیری
ای که بر دام و دم شعبده گر میخندی
دو سه بیتی که بماندهست بگو مستانه
ای که تو بر دل بیزیر و زبر میخندی
Thursday, June 14, 2012

Hopes dashed?

Graduation was bitter sweet
Hopes dashed by the rocks of reality
The shadow cast by sati Saat
Burns the dreams and dissipates the hopes
Asking for too much? Maybe but I know his potential and
What he actually has been able to achieve with ease in the past
As I look at the two identical Rumi books set aside
I realize we are on two different wavelengths
By friend has long time not been my friend
Loyalty a meaningless an empty illusionThursday, May 17, 2012

Anyone seeing the Beloved is transformed

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او
شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او
معشوق را جویان شود دکان او ویران شود
بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او
در عشق چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود
آن کو چنین رنجور شد نایافت شد داروی او
جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد
ترک فلک چاکر شود آن را که شد هندوی او
عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو میکند
چون خوش نباشد آن دلی کو گشت دستنبوی او
بس سینهها را خست او بس خوابها را بست او
بستهست دست جادوان آن غمزه جادوی او
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او
شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او
بنگر یکی بر آسمان بر قله روحانیان
چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او
شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بیطبل و دهل
بر قلعه آن کس بررود کو را نماند اوی او
ای ماه رویش دیدهای خوبی از او دزدیدهای
ای شب تو زلفش دیدهای نی نی و نی یک موی او
این شب سیه پوش است از آن کز تعزیه دارد نشان
چون بیوهای جامه سیه در خاک رفته شوی او
شب فعل و دستان میکند او عیش پنهان میکند
نی چشم بندد چشم او کژ مینهد ابروی او
ای شب من این نوحه گری از تو ندارم باوری
چون پیش چوگان قدر هستی دوان چون گوی او
آن کس که این چوگان خورد گوی سعادت او برد
بیپا و بیسر میدود چون دل به گرد کوی او
ای روی ما چون زعفران از عشق لاله ستان او
ای دل فرورفته به سر چون شانه در گیسوی او
مر عشق را خود پشت کو سر تا به سر روی است او
این پشت و رو این سو بود جز رو نباشد سوی او
او هست از صورت بری کارش همه صورتگری
ای دل ز صورت نگذری زیرا نهای یک توی او
داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
غریدن شیر است این در صورت آهوی او
بافیده دست احد پیدا بود پیدا بود
از صنعت جولاههای وز دست وز ماکوی او
ای جانها ماکوی او وی قبله ما کوی او
فراش این کو آسمان وین خاک کدبانوی او
سوزان دلم از رشک او گشته دو چشمم مشک او
کی ز آب چشم او تر شود ای بحر تا زانوی او
این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من
صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
من دست و پا انداختم وز جست و جو پرداختم
ای مرده جست و جوی من در پیش جست و جوی او
من چند گفتم های دل خاموش از این سودای دل
سودش ندارد های من چون بشنود دل هوی او

Wednesday, May 02, 2012

Look beyond the web ; fix your light gaze

Vengeful thoughts circle my mental adversary
closing in
With the bitterness
of self induced hatred
Is it real?
What us real ?
Our self created dark house of
thought?
Or the house of light
pristine righteousness glowing
"Light upon Light"
Look past the haze
of self pity and regret
Beyond the deep dark forest
of revenge
For slight injustices
Look beyond ; focus your gaze
Repair your equanimity
Ability to look beyond
The web you get caught up within
Look to the light In the distance
That's all that counts
The rest will only delay your goal
Will only prolong your agony of illusion
Your senseless veneer of attired ignoranceTuesday, May 01, 2012

Strolling in the Forest of Adventure

Felt glum and depressed, dragged myself to Paradiso,
withstood a conference call
went on a wonderful walk with Mom,
taking pictures along 2nd street in the cool , just rained green beauty of Fairfield
as we walked under the magical arches of the trees that herald
the magic land of calm cool pine-sweet  of green energy
went home for lunch with PJ and Mpp
meditated early, half, then to get recjarge for Sam from Everbody's
and down to Ottumwa for the Pioneer vs Bulldog last battle


Thursday, April 26, 2012

Futile or fertile with opportunity?


Now everything feels empty and futile . Now that he is ready for going to college. Maybe it's because of the yagyas or maybe our impotence in driving him away from bad friends...
Maybe driving does not work
Perhaps strengthening will only succeed
Hear the reed it has a tale
It wants to tell
A tale of long lost separationTuesday, April 17, 2012

Can we afford to be loose?

Sometimes people think they can get away with being loose: whimsically following their carnal desires with impunity. It dies not last . Nature comes back and tries to set us back on the path of evolution . And if we don't listen, maybe not do gently ... So retain a sense of awe and the "fear" of God that sense of awe at a higher power .Tuesday, April 10, 2012

Perception

Your perception of the world from what we see is that you think you have infinite resources time and opportunity . That you can do anything your whim desires without consequences and that you can get away with it.

The real world requires a wise assessment of limitations : money time opportunity . You get what you choose and for that you have to be tough with yourself and make trade offs and sacrifices in favor of the Good, the noble the righteous and the Divine .
Monday, April 09, 2012

April 8 2012

Mom had a long whispering discussion with me on Sam and she made so many good and great points that I think my worldview is forever changed for the better now!Saturday, April 07, 2012

Tennis match 4-7-2012


Can't even speak to him. He wants to have it completely his own way or he sticks out his fangs and hisses! No consideration for his grandmothers even. Tolerance level is minus one!
Wow cannot communicate to him.
They lost 5-6 , won 8-3 9-2 and then 5-6Tuesday, February 07, 2012

The tangled locks of despair

The gray harrowed hair of old despair stuck tightly to the tight combed obsessiveness habituated to not letting go